Generalforsamling 2016 

30. marts 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår
 5. Valg af formand
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 7. Meddelelse af navnene på de 2 af byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

1.Valg af dirigent

Jon Nielsen blev valgt enstemmigt som dirigent. Jon Nielsen fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

2.Valg af Stemmetællere

Jan Stevnsborg og Flemming Jørgensen blev valgt som stemmetællere

3. Formandens beretning

Dirigenten gav formanden ordet og denne fremlagde beretning som følger:

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er under forandring. Der er i bestyrelsen blevet afholdt flere arbejdsmøder med forskellige parter. I forløbet har Erhvervsrådet modtaget konsulentbistand fra EHSB.

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup ønsker at være et samlende organ med netværk for forholdsvis små og mellemstore virksomheder. Derfor er vores medlemmer blevet spurgt, hvilke behov de har og hvor Erhvervsrådet kan hjælpe.

 • Virksomhederne vil gerne bruge Erhvervsrådet til igennem netværk at få flere kunder.

 • Virksomhederne ser Erhvervsrådet som samarbejdspartner til forskellige arrangementer.

 • Erhvervsrådet skal påvirke de politiske beslutninger.

 • Erhvervsrådet skal indgå i bl.a. Skole/Erhvervssamarbejde.

Bestyrelsen har derfor lavet en plan over Fremtidens Erhvervsråd i Høje-Taastrup. Sekretæren er blevet opsagt, da man ønsker en ændret profil. Opsigelsen er foregået i god ro og orden.

Hermed starter jagten på en ny person på ½ tid til at varetage Erhvervsrådets interesser. Ydermere ønsker Erhvervsrådet at flytte sekretariatet fra Rådhuset, da den fysiske adgang til sekretariatet de sidste par år har været problematisk for den direkte kontakt til medlemmerne. Formanden understregede, at bestyrelsen kommer til at arbejde mere i den nye profil. Erhvervsrådet har en stabil økonomi med et lille underskud i år. Bestyrelsen vil bruge af formuen i Fremtidens Erhvervsråd.

I det forløbne år har Erhvervsrådet gennemført 2 netværksmøder:

 • My banker

 • Den nye udbudslov

Der var også planlagt erhvervsdating på Copenhagen Markets. Arrangementet er sat på hold, da Copenhagen Markets havde udfordringer i forbindelse med flytningen til Taastrup. Arrangementet var tænkt som en omgang rejsende cirkus, med det formål at kunne præsentere vores medlemmer overfor omverdenen.

Formanden bad medlemmerne endelig komme med gode forslag til netværksmøder.

Der er foreløbigt planlagt 3 netværksmøder i 1 halvår 2016:

31. marts – Udbud i kommunen

7. april – Bygherrer på Vestegnen

10. maj – Bliv klar til en bestyrelse

Formanden takkede Rådhuset, erhvervsservicechefen og borgmesteren for det gode samarbejde. Formanden understregede, at det er dejligt med et Rådhus, der vil erhvervslivet og en borgmester, der er fokuseret på et fortsat godt erhvervsklima. Der kommer fortsat nye virksomheder til og det skaber nye muligheder for det lokale erhvervsliv.

Endvidere takkede formanden Eva Hofman-Bang in absentia for hendes tid i Erhvervsrådets bestyrelse. Eva er et fantastisk menneske at samarbejde med, hun har både været visionær og meget engageret i Erhvervsrådets regi.

Dirigenten tog ordet og spurgte de fremmødte, om der var kommentarer til formandens beretning. Der var ingen kommentarer.

4.Foreliggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende år

Formanden fremlagde regnskabet. Der er et underskud på 76.007,-

Der blev af medlemmerne stillet spørgsmål til note 13 Anden gæld moms og afgifter med minus på 12.454. Formanden og næstformanden kunne ikke redegøre for noten. Dette undersøges hos revisor.

Der blev stillet spørgsmål til resultatopgørelsen lønudgifter budget 2016 på 52.000,- vedrørende sekretærens opsigelse. Formanden kunne informere om, at de 52.000,- var udgifter i forbindelse med ansættelse af ny profil.

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent for 2016. Kontingentet er følgende:

Virksomhedstype

Forslag til kontingent 2016

0-10 ansatte

1.200

11-50 ansatte

2.400

>50 ansatte

5.500

Foreninger

2.400

Organisationer

12.000

   

Det reviderede regnskab 2015 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent 2016 blev godkendt. 

5. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen, Nøhr El-service. Kim Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som formand.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Eva Hofman-Bang, CPH West (modtager ikke genvalg, da hun er gået på pension)

Bestyrelsen foreslår Jørgen W. Koch, Leif Koch A/S. Jørgen W. Koch blev valgt

Flemming Jørgensen, Identitet & Design (modtager genvalg). Flemming Jørgensen blev genvalgt

Sven Arne Pedersen, TimeVision (modtager genvalg). Sven Arne Pedersen blev genvalgt

7. Meddelelse af navnene på de 2 af byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen

Michael Ziegler samt Thomas Bak er indtil kommunevalget 2017 udpegede medlemmer af bestyrelsen.

8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Henrik H. Hansen ikke ønsker at blive genvalgt som 1. suppleant og Jørgen W. Koch er indtrådt i bestyrelsen på Evas plads.

Da skal der vælges både 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen foreslår Ronni Guldbrandsen, Quality Hotel Høje Taastrup som 1. suppleant. Ronni Guldbrandsen blev valgt.

Bestyrelsen foreslår Allan Aastrup, BoligOne som 2. suppleant. Allan Aastrup blev valgt.

9.Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af RIH Revision. RIH Revision blev genvalgt.

10. Indkomne forslag

Indkomne forslag skal, iflg. vedtægternes § 9, være Erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag, dirigenten lukkede punktet.

11. Eventuelt

Intet under punktet

TAASTRUP den 13. april 2016

Referent: Elin Reinert Rigelsen

Formand Kim Rasmussen                                    Dirigent Jon Nielsen