REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
Erhvervsrådet i Høje-Taastrup
tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.00 i Hedeland Golfklub

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab (download her) samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. Underskrevet regnskab vil foreligge på generalforsamlingen.
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På ordinært valg for to år er Chantall A.C. Johansson, Lars Midtgaard og Claudio Pannicelli. Jørgen Koch har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. I hans sted skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år.
 1. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.
 1. Valg af to suppleanter. På valg er Ronni Guldbrandsen og Allan Aastrup.
 2. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
 3. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Eventuelt

ad 1) Jon Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

ad 2) Sven Arne Pedersen og Torben Rasmussen blev valgt.

ad 3) Formand Kim Rasmussen redegjorde for det forløbne år. Han omtalte blandt andet, at Erhvervsrådet i 2015 revurderede sin strategi og fik udarbejdet en konsulentrapport, der anbefalede en anden profil som sekretær. Derfor blev den hidtidige sekretær opsagt og en aftale indgået med medlem af Erhvervsrådet, journalist Ulrik Larsen, om at varetage sekretæropgaven på konsulentbasis. Det vil sige, at Ulrik Larsen, i modsætning til forgængeren, ikke er ansat af Erhvervsrådet, men arbejder efter en kontrakt, der kan opsiges med tre måneders varsel. Sekretæropgaven er aftalt til et omfang svarende til to arbejdsdage pr. uge.

Med Ulrik Larsens baggrund som journalist er der kommet større fokus på at kommunikere til medlemmerne og omverdenen om, hvad Erhvervsrådet arbejder med. Det sker via en nydesignet hjemmeside, Facebook, LinkedIn, nyhedsbreve og en fast spalte hver måned i Lokalavisen Taastrup.

Formanden mente, at Erhvervsrådet er på rette vej med denne strategi, og der er da også kommet 23 nye medlemmer siden ændringen.

Formanden omtalte de arrangementer, der var gennemført i 2016 og fremhævede besøget på Copenhagen Markets. Også talkshow for iværksættere var en succes og vil blive gentaget i samarbejde med kommunen og Væksthus Hovedstadsregionen.

Bestyrelsen mødes en gang i kvartalet, hvilket har vist sig at være en passende frekvens. Der er en god og konstruktiv stemning på møderne, hvor også de to suppleanter og kommunens erhvervsservicechef deltager.

Formanden omtalte de aktiviteter, der er planlagt i resten af 2017. Vi kan ikke regne med, at ramme alle medlemmer ved hvert arrangement, men set hen over et helt års aktiviteter er der formentligt noget at komme efter for de fleste. Der er da også voksende deltagelse.

Et nyt tiltag er et kursus i brugen af sociale medier til markedsføring. Det udbydes i samarbejde med Identitet & Design. En anden nyskabelse er en busrundtur til aktuelle projekter i kommunen med borgmesteren som guide. Vi overvejer at arrangere en erhvervsmesse/basar/speeddating i efteråret og har tilsagn om at kunne holde det i autohuset Terminalen. Men det er vigtigt på forhånd at sikre opbakning fra medlemmernes side.

Endelig er der planlagt et morgenvalgmøde 2. november med fokus på erhvervspolitik forud for kommunalvalget i november 2017.

Formanden slog fast, at bestyrelsen er meget lydhør, hvis medlemmer har ideer/forslag til andre aktiviteter og tiltag.

Afslutningsvis takkede formanden for et godt samarbejde med kommunen og de øvrige erhvervsforeninger.

Beretningen blev efterfulgt af en kort debat, hvor der blandt andet blev gjort opmærksom på, at Erhvervsrådets planlagte golf-event den 9. juni falder sammen med et andet stort erhvervsarrangement, Firmatouren. Formanden svarede, at bestyrelsen er opmærksom på det, men har valgt at fastholde aftale med golfklubben, der blev indgået, før datoen for Firmatouren var meldt ud.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

ad 4) Formanden gennemgik regnskabet (download her), hvor der var et underskud på kr. 51.441, hvilket svarede til budgettet. Han forklarede, at Erhvervsrådet har valgt at bruge af egenkapitalen til spændende arrangementer og oplægsholdere, der kan medvirke til, at økonomien igen bringes i balance ved hjælp af øget medlemstilgang. Derfor er der i 2017 budgetteret med et underskud pr. kr. 31.500. Der er gjort op med princippet om, at arrangementerne er gratis for alle, også ikke-medlemmer. Samtidig er formandens honorar reduceret til kr. 40.000/år, da formandens arbejdsopgaver er blevet færre, siden der er tilknyttet ny sekretær.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og kontingentet for 2017, der er fastsat uændret.

 Virksomhedstype

 Forslag til kontingent 2017, ex. moms

 0-10 ansatte

 1.200

 11-50 ansatte

 2.400

 >50 ansatte

 5.500

 Foreninger

 2.400

 Organisationer

 12.000

ad 5) Kim Rasmussen blev genvalgt.

ad 6) Chantall A.C. Johansson, Lars Midtgaard og Claudio Pannicelli blev genvalgt. I stedet for Jørgen Koch blev Ronni Guldbrandsen valgt som bestyrelsesmedlem for et år.

ad 7) Fra byrådet Michael Ziegler og Thomas Bak. Fra Taastrup Erhvervsforening Sven Arne Pedersen. Fra Hedehusene Erhvervsforening Torben Rasmussen. Fra Sengeløse Erhvervsforening Lars Hammel.

ad 8) Allan Aastrup blev genvalgt. Henriette Deleuran blev nyvalgt.

ad 9) RIH-Revision blev genvalgt.

ad 10) Ingen indkomne forslag.

ad 11) Eventuelt.

 

 

Referent: Ulrik Larsen