REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup tirsdag den 20. marts 2018 

 1. Valg af dirigent.

Jon Nielsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, uden mangler i indkaldelsen og dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af stemmetællere.

Allan Aastrup og Claudio Pannicelli.

 1. Formandens beretning.

Kim Rasmussen: Vi har haft et år med mange gode arrangementer, med positiv stemning og med folk, der gerne vil Erhvervsrådet. Det er vigtigt, at vi hver især giver og får noget, når vi skal netværke. Det synes jeg, at vi gør.

Nogle højdepunkter fra 2017:

– Nørrebro Bryghus med rundvisning.

– Generalforsamling i gode rammer i Hedeland Golfklub og interessant indlæg om Sprout blyanter.

– Bustur med Michael Ziegler som guide, rundt til diverse kommunale udviklingsprojekter afsluttende med rundvisning i Orbicons nye hus.

Ny persondataforordning, et meget informativt møde om et emne vi skal tage alvorligt.

Business Basar blev der brugt mange ressourcer på sammen med Hedehusene Erhvervsforening. Blev holdt i meget fine rammer hos Terminalen. Vi havde sat overliggeren højt for at få et arrangement med kvalitet. De, der var med, syntes, at det var en stor oplevelse. Det var en stor satsning, en prøveballon. Vi har konkluderet, at vi prøver igen til september. I nogle andre rammer, hvor følgeudgifterne ikke bliver så store – fx leje af AV-udstyr. Stor ros til arbejdsgruppen.

– Vælgermøde før kommunalvalget, et godt og relevant møde med kandidaterne.

– Bustur rundt til lokale iværksættere inden for fødevarer.

Vi kommer rigtig godt omkring med vores arrangementer!

Formanden nævnte nogle af de arrangementer, der er planlagt i 2018, og roste Aktivitetsudvalget for allerede nu at have en netværkskalender klar for hele året.

Erhvervsrådet er på rette vej efter at have ”rystet posen” for et par år siden. Der er noget for en hver smag. Samtidig opfordrer jeg medlemmer, som har ideer til nye tiltag, til at kontakte sekretariatet. 

Er der noget, vi kan gøre anderledes? Vi har taget et par skridt og holdt et par uforpligtende møder med hhv. Ishøj Erhvervsforening (på vores initiativ) og Erhvervssammenslutningen (på deres initiativ) om en form for samarbejde. Jeg ved ikke, hvad det ender med – om det overhovedet ender med noget. Men udgangspunktet er at dele hinandens arrangementer for at løfte den kritiske masse. Det er aftalt med Ishøj, at vi vil invitere hinandens medlemmer til de arrangementer, hvor det giver mening. 

Vi har en bred skare af medlemmer, fra store virksomheder til små enmandsfirmaer. Det er forskelligt, hvad vi har behov for, men vi har tænkt at tilbyde ”solisterne” at danne en eller flere netværksgrupper, hvor de kan mødes og støtte sig til hinanden. 

Vi vil foreslå at ændre navn fra Erhvervsråd til Erhvervsforum, set i lyset af at nogle tror, at rådet er en lukket kreds, som man skal udpeges til. Erhvervsforum klinger nok mere i tidens ånd. 

Økonomien er stadig et kildent emne. Vi kommer med større underskud end budgetteret, bl.a. for at sætte Business Basar i søen plus en vandring af medlemmer, hvor nogle melder sig ud, mens andre melder sig ind. Vi har en nettotilgang, men vi skal være flere for at få økonomien i balance. Vi har en kandidat til bestyrelsen, Michael Weibel, som gerne vil bruge krudt på den opgave og også stille ressourcer fra sin virksomhed til rådighed til at opsøge potentielle medlemmer og skaffe os aftaler om møder. Dette er bl.a. årsagen til, at bestyrelsen ønsker at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen.

For relativt få penge får man som medlem adgang til et rigtig godt netværk! Det er værd at være medlem; man får noget for sit kontingent. Vi er ca. 140 medlemmer. 

Nyeste ide fra sekretæren er at udgive podcast. Det er lydfiler, som man kan lytte til, når man har tid og lyst, og få viden om et specifikt emne. Vi prøver det af for at få et indtryk af, hvordan det fungerer. Det er nok fremtiden. 

Samarbejde med Høje-Taastrup Kommune vil i 2018 nok komme til at handle meget om den nye erhvervsstrategi, hvor vi er høringspart.

Jeg plejer at rose Michael Ziegler. Han er meget stabil til at møde op til vores bestyrelsesmøder, og han er god til at lytte og give melding om, hvad der sker. Erhvervsservicechef Marie Skov Lillelund er også med til vores bestyrelsesmøder, så der er en god dialog.

Jeg har holdt møde med kommunens indkøbsafdeling om brug af lokale leverandører. Jeg hører ofte fra medlemmer og andre, at man ikke synes, at kommunen bruger nok lokal arbejdskraft. Det har vist sig at være et langt sejt træk, tæt på det umulige. Men vi fortsætter kampen. Jeg vil tage det op med kommunen igen i løbet af foråret. Det er et problem, som vi har svært ved at løfte, men vi prøver igen.

Men stadig er der grund til at rose kommunen for evne og vilje til stadig at arbejde for gode rammevilkår for erhvervslivet. Vi har en borgmester og en kommunaldirektør, som lytter til, hvad der bliver sagt. 

Tak til bestyrelsen for godt og hårdt arbejde. Vi har et godt, konstruktivt samarbejde, hvor alle løfter, hvad de kan, hen over året. Tak til sekretær Ulrik Larsen og også til medarbejderne på rådhuset for godt samarbejde. 

Efter formandens beretning var der en kort debat om kommunens indkøb og udbud. Herunder om udbudslister, hvor det sker, at en udbudsliste uden varsel fjernes fra kommunens hjemmeside. Der blev også nævnt, at kommunen i mindre sager uden udbud er flink til at bruge lokale leverandører.

Med disse få bemærkninger blev formandens beretning godkendt med bifald.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. Underskrevet regnskab vil foreligge på generalforsamlingen.

Formanden gennemgik regnskabet, der var udsendt på forhånd. At årets underskud blev større end budgetteret skyldes primært Business Basar, som ikke var med på budgettet, og mindre kontingentindtægt end budgetteret.

Formanden oplyste, at det ligger i tråd med tidligere beslutning om at revitalisere Erhvervsrådet, at der i en periode bruges af egenkapitalen.

Det blev oplyst, at Business Basar gav et underskud på ca. 24.000 kr., som er dækket med ca. 14.000 og 10.000 kr. af hhv. Erhvervsrådet og Hedehusene Erhvervsforening.

Formanden fremlagde også budgettet, hvor målet er at lande i 0. Der er nogle omkostninger, der kan skæres, og samtidig bør det være muligt at øge medlemstallet og dermed indtægterne.

Det blev nævnt, at Business Basar i år får kommunen som medarrangør. Dermed bliver det muligt at nå længere ud, når der skal tiltrækkes deltagere. Det blev også nævnt, at Ishøj Erhvervsforenings medlemmer vil blive inviteret til at deltage.

Regnskab og budget blev vedtaget.

 1. Valg af formand.

Kim Rasmussen genvalgt med bifald.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På ordinært valg for to år er Flemming Jørgensen og Ronni Guldbrandsen.

Begge genvalgt med bifald. 

 1. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.

Fra byrådet: Michael Ziegler og Peter Faarbæk. Fra Taastrup Erhvervsforening: Meddeles efter foreningens generalforsamling 22. marts. Fra Hedehusene Erhvervsforening: Formand Peter Kjeld Jensen. Fra Sengeløse Erhvervsforening: Formand Lars Hammel.

 1. Valg af to suppleanter. På valg er Henriette Deleuran og Allan Aastrup.

Begge genvalgt med bifald. 

 1. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde valgt at se sig om efter ny revisor, da den hidtidige i 2017 er fusioneret ind i et firma beliggende i Brøndby Kommune. Vi bør handle lokalt, sagde formanden, og foreslog på bestyrelsens vegne at vælge Ri, Statsaut. Revisor, som også er medlem af Erhvervsrådet.

Ri blev valgt.

 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som var udsendt på forhånd, blev gennemgået. Under gennemgangen blev det foreslået, under §1, at ændre ”institution” til ”forening”, og at forkortelsen ”jfr” konsekvent ændres til ”jf.”.

Med disse to yderligere ændringer vedtog generalforsamlingen forslaget med 29 stemmer for og 0 imod.

 1. Eventuelt.

Under eventuelt blev der spurgt, hvor det ekstra medlem, som bestyrelsen ifølge vedtægtsændringerne skal udvides med, bliver valgt. Det vil ske på den ekstraordinære generalforsamling som det næste punkt, hvis vedtægtsændringerne vedtages endeligt her. Generalforsamlingen planlægges holdt den 18. april 2018. 

Under punktet var der stor ros til bestyrelsen for at have en aktivitetskalender for hele året klar allerede nu.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup ONSDAG DEN 18. APRIL 2018 kl. 8.30


1. Valg af dirigent.
Jesper Rye Jensen blev valgt.


2. Valg af stemmetællere.
Claudio Pannicelli og Kim Rasmussen blev valgt.


3. Vedtægtsændringer. Ændringerne blev godkendt på den ordinære generalforsamling 20.
marts 2018. Ifølge vedtægterne skal ændringer godkendes på to efter hinanden med mindst
14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ændringerne blev enstemmigt godkendt.


4. Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, skal generalforsamlingen vælge et medlem til
bestyrelsen, valgt for to år.
Michael Weibel blev valgt.


5. Eventuelt.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.