Referat af generalforsamlingen

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 17.00 på Teknologisk Institut, Taastrup

 1. Valg af dirigent

Jon Nielsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, uden mangler i indkaldelsen og dagsordenen, ifølge vedtægterne.

 1. Valg af stemmetællere

Torben Rasmussen og Flemming Jørgensen.

 1. Formandens beretning

Kim Rasmussen: Siden sidste ordinære generalforsamling har vi fået nyt navn, Høje-Taastrup Erhvervsforum.

Vi har haft et år med arrangementer for enhver smag:

– Hold dig selv vedlige v/ fysioterapeut Janne Kock

– Persondataforordningen

– Morgenmøde med borgmester Michael Ziegler og rundvisning på Grennessminde

– Iværksætter talkshow sammen med Væksthuset og kommunen

– Opera i Hedeland

– IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder

– Business Basar sammen med Hedehusene Erhvervsforening og Høje-Taastrup Kommune; et godt arrangement, som vi er tæt på at kunne kalde en tradition. Der er allerede solgt en del pladser til dette års basar 26. september.

– Kursus i social selling

– Debatmøde i City2 om fysiske butikker og nethandel

Vi har etableret en netværksgruppe for solister (enkeltmandsvirksomheder), som i 2018 har mødtes en gang om måneden. En gruppe, som deltagerne er glade for. I år er kadencen sat lidt ned til at mødes en gang hver anden måned.

En del arrangementer har vi haft sammen med Høje-Taastrup Kommune i kraft af et godt samarbejde med tidligere erhvervsservicechef Marie Skov Lillelund, som altid havde øje for de små og mellemstore virksomheder. Konsulent Toke Sundgaard er kommet til i årets løb og er kommet godt i gang. Også velkommen til den nye erhvervsservicechef Anne-Mette Felby Madsen, hvor vi ser frem til et godt samarbejde.

Podcast er en ny aktivitet fra 2018. Det er små «foredrag», som man kan lytte til, når det passer en, i stedet for måske at gå til et møde om emnet. Det kan være et skridt ind i fremtiden.

I 2019 har vi haft et spændende besøg hos Sadelmager B.K. Rützou, som fremstiller bjørneskindshuer til Livgarden. 8. maj har vi morgenmøde med Michael Ziegler hos FriskSnit.dk. 22. maj er vi inviteret på virksomhedsbesøg i Hedeland Golfklub. 16. august kan vi komme i Opera Hedeland og overvære ”Carmen”. 26. september kommer den tredje Business Basar, og 10. oktober er der planlagt et møde og rundvisning hos Dansk Retursystem under temaet Socialt Ansvar.

Stor tak til de i bestyrelsen, som sørger for vores arrangementer. Har medlemmerne ideer til andre aktiviteter, så kom endelig frem med dem – til vores sekretær, Ulrik Larsen.

Jeg er som formand med, når borgmesteren to gange om året holder velkomstmøder for nye virksomheder i kommunen. Det er gode, informative møder, der også gerne giver os nogle nye medlemmer.

Sidste år nævnte jeg, at vi havde drøftet forskellige samarbejdsmuligheder med hhv. Ishøj Erhvervsforening og Erhvervssammenslutningen. Ishøj har lige været gennem en større omorganisering, og Erhvervssammenslutningen har også haft nogle ændringer, så der er ikke sket så meget på den front.

Jeg har holdt møde med borgmesteren og kommunens indkøbsafdeling som opfølgning på kommunens seneste udbud af opgaver. Jeg gav udtryk for, at det ikke er vejen frem for små og mellemstore virksomheder, at kravene til beskrivelser m.m. efterhånden er så omfattende, at man nærmest skal ansætte en DJØF’er for at udfylde dem. Så kompliceret behøver det ikke være, og jeg tror, at vi fik en forståelse af, at det godt kan gøres på en anden måde næste gang.

I januar var vi til første spadestik på Racehall, og jeg fik en aftale med den kommende direktør i Taastrup om fortsat dialog, så lokale virksomheder kan komme i spil, når de fremtidige driftsopgaver skal løses. Han er meget lydhør og også interesseret i at få anlægget forankret hos det lokale erhvervsliv.

I vores bestyrelse har vi et godt samarbejde, hvor alle kommer med deres input. Jeg glæder mig over, at vi næsten altid er fuldtallig. I år er vi påbegyndt en ny mødeform, hvor møderne holdes ude hos medlemsvirksomheder, som først har en halv time til at præsentere sig, inden vi holder bestyrelsesmøde. I år holdes møderne hos Det spirer i Gadehavegård, Produktionsskolen, Taastrup FC og Carlsbergs distributionscenter.

For et par år siden vedtog vi at bruge af formuen for at kickstarte foreningen på ny. Det er lykkedes, synes jeg. Økonomien ser nu ud til at have fundet et fornuftigt leje, og vi kommer ud af 2018 med et lille overskud. Jeg synes, at vi er kommet ind i en god gænge, og jeg hører ofte i det lokale erhvervsliv kommentarer om det, vi laver. Der bliver lagt mærke til os. Vi er synlige – også på de sociale medier. Jeg får også positiv respons på Månedens profil på vores hjemmeside. Alt i alt er vi på rette vej.

Nu er vi omkring 150 medlemmer, en lille fremgang. Nye kommer til, og andre forsvinder af forskellige årsager som fraflytning, fusion, lukning eller udmeldelse.

Samarbejdet med rådhuset er godt. Det er dejligt, at vi har borgmesteren som aktiv deltager i bestyrelsen, og nu glæder vi os til også at få den nye erhvervsservicechef med til møderne.

Tak til bestyrelsen og tak til sekretær Ulrik Larsen.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. Underskrevet regnskab forelå på generalforsamlingen.

Næstformand Sven Arne Pedersen gennemgik hovedtallene; se årsrapporten her. Regnskab, budget og kontingent for 2019 (uændret) blev godkendt uden kommentarer.

 1. Valg af formand

Kim Rasmussen genvalgtes.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På ordinært valg for to år var Chantall A.C. Johansson, Lars Midtgaard og Claudio Pannicelli.

Alle tre genvalgtes.

 1. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.

Byrådet: Michael Ziegler og Peter Faarbæk er valgt for hele byrådets valgperiode 2018-21. De tre erhvervsforeninger er pt. repræsenteret af hhv. Sven Arne Pedersen, Peter Kjeld Jensen og Lars Hammel.

 1. Valg af to suppleanter.

Jesper Rye Jensen og Ghazal Jafari blev valgt.

 1. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Ri Statsaut. Revisorer genvalgtes.

 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Erhvervsforum i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der var ingen forslag indkommet.

 1. Eventuelt

Peter Kjeld Jensen, Hedehusene Erhvervsforening, oplyste, at foreningen arrangerer virksomhedsbesøg hos den lokale våbensmed den 11. april kl. 17.30 og besøg i Driftsbyen enten den 15. eller den 26. maj.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.