Referat af generalforsamlingen

Den 24. marts 2022

 1. Valg af dirigent.
  Jon Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Der var 32 deltagere.
 2. Valg af stemmetællere.
  Flemming Jørgensen og Claudio Pannicelli. 
 3. Formandens beretning.
  Formanden afgav sin beretning og startede med at glæde sig over at kunne holde en fysisk generalforsamling til tiden og indenfor vedtægternes rammer for første gang i de seneste par år. Han var klar over, at alle skal vænne sig til at mødes igen efter Corona, men havde en stor tro på, at medlemmerne hurtigt vil vænne sig til at deltage i foreningens aktiviteter igen. Han takkede dagens vært, Læringshuset, for rundvisning og at lægge lokaler til.

  Aktiviteter
  Selvom året havde vis sig at være mærkeligt i forhold til at mødes fysisk, så lykkedes det dog at holde nogle gode arrangementer. Formanden fremhævede den velbesøgte tilbagevendende tradition med borgmesterens orientering om alle de forskellige aktiviteter i kommunen. Det er et godt eksempel på et forum, hvor medlemmer og kommune kan møde hinanden. Andre velbesøgte arrangementer var mødet om temaet generationsskifte og informationsmødet om handlemuligheder som lokal erhvervsdrivende i forbindelse med Spejdernes Lejr 2022. Den årlige Business Basar 2021 blev også afviklet fysisk dog med en anden model på grund af usikkerheden om at mødes i forbindelse med Corona restriktionerne. Medlemmerne mødte hinanden i små Corona-venlige netværksgrupper. Erhvervspris 2021 gik til PlusRen, Andreas Legarth, bl.a. på grund af virksomhedens evne til at samle borgere op med udfordringer, der gør det svært at have et almindeligt arbejdsliv. Et andet interessant netværksmøde var om det komplekse emne cyberkriminalitet, som alle mere eller mindre må forholde sig til.

  I beretningsperioden holdt bestyrelsen tre bestyrelsesmøder hos henholdsvis RUC, Prototal Damvig og 3F samt et utal af andre møder, der knytter foreningen tættere til kommunen. Formanden takkede for muligheden for at møde medlemmer og samarbejdspartnere og opfordrede medlemmerne til at åbne døren for de kommende bestyrelsesmøder, da det har bestyrelsens store interesse at komme rundt i medlemskredsen.

  Klima
  Formanden fremhævede klimaet, som også er det, man taler om alle mulige andre steder. Alle er enige om, at der skal gøres noget ved det, men alle har forskellige forslag til løsningerne. Klimaaktivisterne i kommunen vil gerne i dialog med det lokale erhvervsliv, hvilket bestyrelsen bakker op. Derfor har bestyrelsen også en kompetent repræsentant med fingeren  på pulsen siddende i kommunens klimaudvalg.

  Sekretariatet
  Formanden informerede om vagtskifte i sekretariatet. Ulrik Larsen er stoppet med udgangen af januar 2022 og har gjort et kæmpestort stykke arbejde, som er årsag til, at foreningen er der, hvor den er i dag. Dorte Ibsen henvendte sig til formanden om det ledige job midt i Corona perioden. Efter flere mislykkedes forsøg lykkedes det endelig at mødes og få en aftale på plads pr. 1. februar 2022. Formanden orienterede om, at hendes profil passer rigtig godt i forhold til den rejse foreningen er på med ønsket om at blive lidt større med et fortsat stærkt sammenhold. Formanden opfordrede til at række ud, hvis man ønsker besøg. En smidig overlevering af opgaver med de praktiske udfordringer, der kan opstå, blev fremhævet og igen i kraft af et formidabelt samarbejde mellem Dorte og Ulrik. Dorte er i god proces med at danne sig et overblik over foreningen. Formanden forklarede, at foreningens kontor sjældent blev brugt og besøgt under Ulriks vinger. Da Ulrik nu har sagt sit lejemål op, hvor foreningen tidligere lejde sig ind, har det givet plads til efterrationalisering med den konsekvens, at foreningen lige nu kun har en postadresse hos formanden. Det er en brugbar og økonomisk løsning, da Dorte bor i en nabokommune og nemt kan komme til medlemmer og samarbejdspartnere. I øvrigt foregår det meste arbejde pr. mail og telefon, men formanden forsikrede om, at når behovet for at mødes fysisk opstår, findes der mødelokaler rundt om i kommunen, som vil kunne bruges.

  Medlemmer
  Medlemstallet ligger stabilt på ca. 150 medlemmer, men en af bestyrelsens visioner er, at vi skal være flere medlemmer. Dorte vil skabe sig overblik over, hvad vi tilbyder. Med flere medlemmer bliver det muligt at lave nogle arrangementer med flere at netværke med. Formanden inviterede alle til at tage fat i Dorte for at dele gode idéer til emner på kommende arrangementer.

  Fremtidens Erhvervsforum og ny erhvervspolitik
  Formanden oplyste om et kommende tiltag, hvor det lokale erhvervsliv og Høje-Taastrup Kommune mødes til en workshop, der vil undersøge, hvad kommunens små- og mellemstore virksomheder (SMV) har behov for i et erhvervsforum og måske også kommunens behov. Formanden supplerede med, at kommunen nu har sat en proces i gang med at formulere en ny erhvervspolitik, som vi kan deltage i, hvis det overhovedet bliver nødvendigt.

  Formanden sluttede beretningen af med at udtrykke stor fornøjelse over at være formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum. En særlig tak blev givet til Ulrik Larsen. Også bestyrelsen blev takket for samarbejdet, herunder Allan Aastrup, som er udtrådt, da hans erhvervsaktiviteter er flyttet ud af kommunen. RUC fik en stor tak med på vejen for det gode samarbejde og ligeså Rådhuset, både Erhvervsservicecentret og politikkerne, som evner at kigge i retning af SMV-vejen til gavn for begge parter.

  Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. Underskrevet regnskab forelå på generalforsamlingen.
  Regnskab og budget blev præsenteret af næstformand Sven Arne Pedersen og gav anledning til et enkelt spørgsmål fra salen til budget 2022

  På spørgsmålet om de afsatte midler til lokaleomkostninger, var forklaringen, at budgettet ej var revideret, og at beløbet er afsat til leje af lokale, når løsning er fundet.

  Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab, budget og de uændrede kontingentsatser for 2022:
 • 0-10 ansatte: 1.350 kr.
 • 11-50 ansatte: 2.550 kr.
 • Over 50 ansatte: 5.500 kr.
 • Foreninger: 2.550 kr. 
 1. Valg af formand.
  Kim Rasmussen blev genvalgt. 
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På ordinært valg for to år er Flemming Jørgensen, Michael Weibel og Allan Aastrup. I stedet for Allan Aastrup valgtes Behzad Ghorbani.  
 3. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening.
  Den valgte formand meddelte, hvem der er udpeget.

  Byrådet: Michael Ziegler og Peter Faarbæk. Taastrup: Sven Arne Pedersen. Hedehusene: Peter Kjeld Jensen. Sengeløse: Andreas Legarth. 
 4. Valg af to suppleanter (i prioriteret rækkefølge).
  1) Helle Groth Christensen og 2) Lene Stevnsborg. 
 5. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
  Ri Statsaut. Revisorer genvalgtes. 
 6. Indkomne forslag. 
  Ingen forslag var indkommet. 
 7. Eventuelt.
  Dirigenten fjorde opmærksom på, at alt kan drøftes, men intet kan besluttes. Da der ikke var noget til dette punkt, gav dirigenten ordet til den nyvalgte formand.

  Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigent Jon Nielsen og inviterede til netværksmiddag.

Referat: Dorte Ibsen

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.