Referat af generalforsamling 2023

Høje-Taastrup den 30. marts 2023


1. Valg af dirigent.

Jon Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Der var 25 deltagere.

2. Valg af stemmetællere.

Jesper Rye Jensen og Claudio Pannicelli.

3. Formandens beretning.

Formanden afgav sin beretning og tog et tilbageblik på aktivitetsniveauet i foreningen.

SPEJDERNES LEJR 2022
En særlig stor begivenhed var Spejdernes Lejr i Hedeland, som for rigtig mange blev en stor oplevelse, hvor mange forventninger blev indfriet. For det lokale erhvervsliv blev det en mulighed for at deltage i et større set-up og med indstillingen om, at det kunne kaste arbejde af sig til det lokale erhvervsliv. Det viste sig at blive mindre gavnligt, da fokus var på leverancer af større aftaler, som en mindre lokal virksomhed af gode grunde ikke ville kunne matche. Til gengæld lykkedes det Turistforeningen at profilere sig med en stand. Høje-Taastrup Erhvervsforum var repræsenteret med formanden som ambassadør i Præsidiet for Spejdernes Lejr 2022 med H.K.H. Prinsesse Benedikte som protektor. Formanden roste Spejdernes Lejr for indsatsen med at ville vise det store set-up frem.

ANDRE SAMARBEJDER
Formanden takkede medlemmer, som i beretningsperioden havde gjort det muligt for bestyrelsen at besøge og holde bestyrelsesmøder. Han noterede sig den positive sideeffekt, at bestyrelsen lærer medlemmerne bedre at kende.

Samarbejdet med Ungecenteret i kommunen foregår med løbende positiv dialog.

Høje-Taastrup Erhvervsforum er kendt for at samle de andre små erhvervsforeninger i kommunen, og formanden tilkendegav ønsket om at udvikle samarbejdet gennem alliancer, da det er svært at trække deltagere til arrangementer, som alle andre vegne.

Formanden satte sit perspektiv på behovet for mere dialog og samarbejde med medlemmer og introducerede en mikro-undersøgelse, som han opfordrede alle til at deltage i.

ORDEN I EGET HUS
I sekretariatet blev der i beretningsperioden brugt kræfter på at løfte foreningens administration og kommunikation til medlemmer og andre besøgende. Administrationen af medlemskontingent er kørt i stilling og vil nu fremadrettet blive sendt ud digitalt fra det eksisterende økonomisystem. En ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev gik i luften hen over sommeren. Formanden meddelte, at disse investeringer også afspejles i regnskabet.

MEDLEMMER
Formanden informerede om et stabilt medlemsantal på 135-140. Forklaringen på afgang er bl.a. konkurs og flytning.

AKTIVITETER
Formanden delte sin begejstring for mødet med nogle af de store virksomheder i kommunen, som har lukket dørene op for at berige det lokale erhvervsliv med virksomhedspræsentationer og rundvisninger. Her blev fremhævet Danske Retursystem, Carlsberg og DSV.

Erhvervsprisen blev uddelt i forbindelse med kommunens nytårskur på Taastrup Teater og gik til Brian Hovmand fra HETO Byg, som fik mere tillykke med på vejen.

Foreningens specifikke netværk for enkelt- og mikrovirksomheder blev fremhævet som et værdifuldt forum at engagere sig i.

Andre arrangementer i perioden er desværre blevet aflyst, hvilket muligvis kan skyldes at arbejdsmarkedet er under et stadig stærkere arbejdspres. Formandens eget bud var, at fritid efter arbejdet prioriteres ben hårdt. Hvis cirklen skal brydes med, at det er svært at trække medlemmer til arrangementer, inviterede formanden medlemmerne til at byde ind med, hvad der er interessant at mødes omkring og i hvilken form.

Formandens beretning sluttede med en stor tak til alle der kæmper for det lokale erhvervsliv og nævnte bl.a. samarbejdet med bestyrelsen, sekretariatet og Rådhuset – særligt Anne-Mette Felby og Toke Sundgaard, Peter Faarbæk og Michael Ziegler samt Kurt Scheelsbeck. En særlig tak blevet givet til den tidligere formand for Hedehusene, Peter Kjeld Jensen for engagementet i bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår.

Det reviderede regnskab og budget blev præsenteret af næstformand Sven Arne Pedersen og gav ingen anledning til spørgsmål fra salen. På spørgsmålet om budget 2023 blev posten på 80.000 forklaret. Beløbet er øremærket til strategiudvikling, da bestyrelsen har besluttet, at der er behov for at arbejde med videreudvikling af foreningen.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab, budget og de uændrede kontingentsatser ekskl. moms for 2023:

  • 0-10 ansatte: 1.350 kr.
  • 11-50 ansatte: 2.250 kr.
  • Over 50 ansatte: 5.500 kr.
  • Foreninger: 2.550 kr.
5. Valg af formand.

Kim Rasmussen blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På ordinært valg for to år er Annette Bache, Claudio Pannicelli og Jesper Rye Jensen, som alle modtog genvalg.

7. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening..

Den valgte formand meddelte, hvem der er udpeget.

Byrådet: Michael Ziegler med Kurt Scheelsbeck som stedfortræder og Peter Faarbæk.
Taastrup Erhvervsforening: Sven Arne Pedersen.
Hedehusene Erhvervsforening: Meddeles Erhvervsforum efter det konstituerende møde.
Sengeløse Erhvervsforening: Andreas Legarth.

8. Valg af to suppleanter (i prioriteret rækkefølge).

1) Helle Groth Christensen og 2) Lene Stevnsborg.

Begge modtog genvalg.

9. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Ri Statsaut. Revisor blev genvalgt.

10. Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

11. Eventuelt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kan drøftes, men intet kan besluttes.

Herefter gav dirigenten ordet til Sven Arne Pedersen, som bad om ordet. Han orienterede fra Taastrup Kultur, som afholder mini-DM i Skills for erhvervsuddannelserne i kulturdagene den 6/6 – 10/6-2023 på Taastrup Hovedgade. Han opfordrede erhvervslivet til at støtte arrangementet.

Dirigenten gav herefter ordet til den nyvalgte formand.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigent Jon Nielsen og inviterede til netværksmiddag.

Referent: Dorte Ibsen.

.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.