Udgivet d. 28. februar 2017

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er det største af de forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Danmark (målt på salg af varme) og blandt de 15 største af i de i alt 460 fjernvarmeselskaber i Danmark. De ca. 6.700 kunder aftog i 2016 næsten 1.100 TJ (Terajoule). Selskabet har dog langt flere brugere end de 6.700 kunder. Således tæller Gadevang kun som én kunde.
Selskabet blev etableret den 1. januar 1992 ved en fusion mellem det forbrugerejede Taastrup Varmeværk a.m.b.a. og den kommunale varmeforsyning i Høje-Taastrup. Den 1. januar 2011 fusionerede Høje Taastrup Fjernvarme med Hedehusene Fjernvarmeværk. Dermed er Taastrup og Hedehusene nu forsyningsområdet. Her har selskabet 236 km rørledninger lagt ned.
Den 15. august 2016 skiftede selskabet direktør, da Astrid Birnbaum afløste Rudi Bjerregaard. Hun er akademiingeniør og har altid arbejdet med energi, senest i tre år hos Dansk Fjernvarme.

Astrid Birnbaum

Astrid Birnbaum tiltrådte som direktør for fjernvarmeselskabet i 2016. 

Del af system i Storkøbenhavn
– Vi indgår i det sammenhængende fjernvarmesystem, der dækker det meste af Storkøbenhavn, fortæller Astrid Birnbaum. 98 % af vores forbrug bliver forsynet af VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, der leverer varmt vand fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeanlæg, herunder fra Avedøreværket, til vores fem aftagningssteder. I de første år havde fjernvarmeselskabet selv olie- og kulcentraler til at producere varme. Men siden de store kraftvarmeværker kom – bl.a. Avedøre – har vi kun haft egne anlæg til at sætte ind som reserve.
– Hvis Avedøreværket går ned, eller hvis det bliver rigtig koldt, så har vi selv syv kedler, der kan køre på olie eller gas. Kedlerne fungerer som spids- og reservelast kommer kun ind som en nødløsning. Det første, der kører ind, er varme fra affaldsforbrænding, hvor vi kan forsynes fra KARA i Roskilde og fra Vestforbrænding. Derudover bliver vi forsynet fra Avedøreværket og fra Køge Kraftvarmeværk, der begge fyrer med træpiller. Avedøreværket har lige været ude af drift i en uge akut. Så kører vores kedler bare mere, og kunderne mærker ikke noget til det.
I runde tal stammer 55 % af fjernvarmen i Høje Taastrup fra kraftvarme (træpiller) og 35 % fra affald. Fjernvarmeselskabet er altså i høj grad med til at fremme den grønne energi.

Skorsten

En af de lokale kedler, på Malervej, der kan sættes ind efter behov.

Der kan blive brug for mere lokal energi
Ifølge Astrid Birnbaum kan det i fremtiden blive nødvendigt at skrue mere op for den lokale energiproduktion. I takt med at Danmark øger produktionen af vindmøllestrøm, kommer kraftvarmeværker som Avedøre til at køre mindre. Og dermed bliver der mindre mulighed for at producere central kraftvarme. Men direktøren i Taastrup har allerede øje på nogle lokale alternativer:
– Nogle steder i Høje-Taastrup er der nu problemer med højt grundvand. Derfor har vi sammen med kommunen set på, om vi kan udnytte varmen i det grundvand, der eventuelt skal pumpes op. Det kan vi gøre ved at etablere store varmepumper, der producerer varme. Vores egne forsøg viser, at vi på den måde kan dække ca. 1 % af fjernvarmeforbruget samtidig med, at vi løser problemet med grundvandet, siger Astrid Birnbaum.
Hun tilføjer, at det også kan komme på tale at udnytte overskudsvarme fra lokale virksomheder. Lokal produktion vil også være mere effektiv, fordi vandet ikke skal varmes så meget op, når det ledes direkte ind i lokalnettet, og derfor kun skal transporteres over kortere afstande. 

Hjælper kunderne til effektiv energi
Vandet fra VEKS-systemet bliver taget ud på fem vekslerstationer rundt om på Høje Taastrup Fjernvarmes net. Når vandet skal transmitteres fra Avedøreværket, er der brug for et højt tryk. I vekslerstationen bliver trykket reduceret, hvorefter vandet pumpes videre ud til kunderne.
– Ude hos den enkelte kunder kommer vandet ind med en temperatur på 60-70 grader, oplyser Astrid Birnbaum. Når det sendes retur igen, er det ca. 40 grader varmt.
– Det gælder om at udnytte energien bedst muligt, og det hjælper vi kunderne med. Vi gør meget ud af rådgive. Vi tilbyder også at abonnere på en effektiv unit til boligen. Og vi tilbyder også serviceabonnement, så vi sikrer, at kundens unit er korrekt indstillet. Vi har også en incitamentstarif, så de, der udnytter varmen godt – og dermed afleverer køligere returvand – får en bonus. Til gengæld må de kunder, der ikke afkøler vandet så meget, betale ekstra. På den måde bliver folk opmærksomme på, at det er vigtigt at bruge energien effektivt. Det er til gavn for alle, at vi nedbringer vores varmetab, så vi skal indkøbe mindre varme.

Kontorhuset

Høje Taastrup Fjernvarmes hovedkontor på Malervej.

Overskud skal retur til kunderne
Fjernvarmeselskabet har 19 medarbejdere. Det er inden for administration, drift og teknisk service. De har alle base på Malervej.
Økonomisk skal selskabet hvile i sig selv ifølge lovgivning på området. Et eventuelt overskud skal tilbage til ejerne (kunderne) igen. Ifølge direktøren ligger Høje Taastrup Fjernvarme lidt under gennemsnittet med pris i forhold til andre selskaber. Store kunder afregner deres forbrug hver måned. Øvrige kunder betaler a conto 11 måneder om året foruden den endelige opgørelse. Det ændres i 2018, så der kun skal betales a conto tre gange om året. 

Køling til grøntmarked – og til Aquapark?
Et nyt produkt fra fjernvarmeselskabet er fjernkøling. Første kunde er grønttorvet Copenhagen Markets, som således både har en ledning med fjernvarme og en med fjernkøling ind i bygningen. Astrid Birnbaum ser et godt potentiale for at udvide den del af forretningen:
– Princippet er den samme som med fjernvarme. Det er billigere, mere miljøvenligt og forsyningssikkert at producere fjernvarme og fjernkøling centralt, end at alle har hver sit eget anlæg. Og så er der den fordel, når vi med el producerer vand til fjernkøling, at der dannes en overskudsvarme, der kan udnyttes i fjernvarmesystemet.
– Vi har købt en grund i Høje-Taastrup TransportCenter, hvor vi vil opføre vores næste kølecentral, oplyser Astrid Birnbaum. Det er oplagt for virksomheder med behøv for køling at koble sig på en fælles løsning. Og det kan være meget andet end fødevarevirksomheder. Kontorbygninger, butikscentre, hoteller og virksomheder med store serverrum har også brug for køling.
Direktøren varmer sig også ved udsigten til en kæmpe Aqua-park med dertil hørende energiforbrug.
– Også her vil vi kunne levere miljøvenlig fjernvarme og fjernkøling. Vi har ledninger på alle sider af det pågældende areal, så jeg anser det for sandsynligt, at vi kommer i spil. Det kunne være en superspændende opgave, og vi træder også meget gerne ind i en projektgruppe omkring forsyningsopgaverne, fastslår Astrid Birnbaum.

Vidste du, at…

  • Danmark er en af verdens førende fjernvarmenationer?
  • 6 ud af 10 danskere har fjernvarme?
  • et standardhus med fjernvarme udleder kun 2.570 kilo CO2 om året mod 3.896 kilo med naturgasfyr og 5.673 kilo med oliefyr?

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.