Vedtægter for Høje-Taastrup Erhvervsforum

§1

Høje-Taastrup Erhvervsforum er en uafhængig forening. Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsforum omfatter samme geografiske område som kommunen. 

§2 Formål

Erhvervsforums formål er at virke til bedste for erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune, herunder ved at

 1. støtte samarbejdet mellem kommunens forskellige erhvervsgrene
 2. være kontaktorgan mellem kommune og arbejdsmarkedet
 3. være rådgivende organ for kommune og arbejdsmarkedet
 4. medvirke ved udbygningen af Høje-Taastrup Kommunes erhvervsliv, såvel ved assistance til bestående virksomheder som ved bistand til oprettelse af nye virksomheder i kommunen, samt at medvirke til at skaffe flere arbejdspladser af permanent karakter til kommunen
 5. være arbejdsmarkedet behjælpelig med behandling og løsning af løbende problemer
 6. gennemføre branding af Høje-Taastrup Kommune
 7. uddele en erhvervspris
 8. samarbejde med de til Erhvervsforum knyttede foreninger og interessegrupper
 9. drive et sekretariat til udførelse af de praktiske opgaver i forbindelse med opfyldelse af forestående pkt. 1-8.

§ 3 Medlemmer 

Som medlem kan optages en hver virksomhed, organisation eller forening med erhvervsmæssigt formål, der har tilknytning til Erhvervsforums virksomhed som nævnt under § 2, og som har adresse i Høje-Taastrup Kommune eller i øvrigt har tilknytning til egnen.

Såfremt der er tvivl om en ansøgers erhvervsmæssige interesse i medlemskab, afgør bestyrelsen, om anmodningen om medlemskab kan imødekommes. Bestyrelsens beslutning er endelig.

Ophævelse af medlemskabet kan ske med ½ års forudgående varsel til 1. januar eller 1. juli.

Medlemmer hæfter ikke for Erhvervsforums gæld ud over pligten til at betale kontingent, indtil udmeldelse er sket med vedtægtsmæssigt varsel.

§ 4 Bestyrelse

Erhvervsforum ledes af en bestyrelse, som består af tolv medlemmer, der vælges/udpeges således:

 • Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer for ét år. Genvalg kan finde sted.
 • Seks bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg sker for to år, således at tre medlemmer vælges for en to-årig periode i lige år og tre i ulige. Genvalg kan finde sted.
 • Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpeger to medlemmer af bestyrelsen.
 • Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening udpeger hver et medlem af bestyrelsen.

Desuden vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanten indtræder i denne rækkefølge i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Den indtrådte suppleant forbliver i bestyrelsen i resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen vælger selv næstformand.

Hvis formanden fratræder i løbet af valgperioden, indtræder næstformanden som formand resten af valgperioden.

Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 5

Erhvervsforums midler, der forvaltes af bestyrelsen, kan udelukkende anvendes til de under § 2 nævnte formål.

Bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til en hver oplysning meddelt under fortrolighed.

§ 6

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgets virksomhed. 

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker dette.

Generalforsamling indkaldes af formanden for bestyrelsen.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden og stemmeretsbevis, sker med mindst tre ugers varsel. 

Forslag til vedtægtsændringer skal senest syv dage før generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår
 5. Valg af formand
 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer jf. § 4
 7. Meddelelse af navnene på de to af byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen og på de af Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening udpegede medlemmer af bestyrelsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

§ 9

På generalforsamlingen giver hvert medlemskab én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst tre måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Det stemmeretsbevis, som er udstedt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ændringer af vedtægter skal dog ske med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved personvalg stemmes skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater end det antal poster, der skal besættes. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed, træffes afgørelsen mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer ved lodtrækning. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Erhvervsforum i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke træffes beslutninger om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af Erhvervsforum autoriserede protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 10 Regnskab

Erhvervsforums regnskabsår er kalenderåret.

Erhvervsforum udarbejder hvert år et regnskab over det forløbne regnskabsår samt en beretning over rådets virksomhed i perioden.

Regnskabet skal være klar til revision senest den 1. februar. Revisor skal have afsluttet revision senest 21 dage før generalforsamlingen.

Erhvervsforum udarbejder hvert år inden 31. december et budget for det kommende års aktivitet. Budgettet danner grundlag for bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om fastsættelse af kontingent for året.

§ 11 Kontingent

Kontingentet fastsættes endeligt på generalforsamlingen som gældende for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

§12

Erhvervsforum tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af en af de to sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13

Beslutning om Erhvervsforums opløsning skal ske efter reglerne for vedtægtsændring, jf. § 9.

Ved Erhvervsforums ophør træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om anvendelse af den eventuelle formue, værdier og arkiv.

§ 14

Disse vedtægter afløser de på generalforsamlingen den 19. august 2014 vedtagne vedtægter.

§15

 Ændringerne træder i kraft den 18. april 2018.

-o0o-

Vedtaget på Erhvervsrådets generalforsamling den 20. marts 2018.

Vedtægtsændringerne er bekræftet på generalforsamlingen den 18. april 2018.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.